Nowelizacja kodeksu spółek handlowych (27/10/2011)

Dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku), która wprowadza zmiany w przepisach dotyczących: (i) łączenia spółek kapitałowych, (ii) transgranicznego łączenia spółek kapitałowych oraz (iii) podziału spółk (ustawa dokonuje wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/109/WE z dnia 16 września 2009 roku zmieniającej dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów (Dz. Urz. UE L 259 z 02.10.2009)).

Zmiany mają na celu uproszczenie procedury połączenia (podziału) spółek. Przede wszystkim wskazać należy na:

1) możliwość odstąpienia od ogłaszania planu połączenia (podziału) w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w razie jego opublikowania na stronach internetowych łączących się spółek (art. 500§2(1) i art. 535§3 KSH);

2) możliwość rezygnacji ze sporządzania sprawozdań zarządów łączących się spółek, uzasadniających połączenie (tj. tego z art. 501 KSH w obecnym brzmieniu) – jeżeli wszyscy wspólnicy łączących się spółek wyraża na to zgodę (art. 503(1)§1 KSH);

3) nowy obowiązek informacyjny zarządów łączących się spółek:

Zarząd każdej z łączących się spółek jest obowiązany informować zarządy pozostałych spółek tak, aby mogły one poinformować zgromadzenia wspólników albo walne zgromadzenia, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu.” (art. 501§2 KSH w nowym brzmieniu) – przy czym od obowiązku można będzie odstąpić – w razie zgody wszystkich wspólników (art. 503(1)§1 KSH w nowym brzmieniu);

4) możliwość udostępnienia wspólnikom dokumentacji połączeniowej drogą elektroniczną, jak również możliwość odstąpienia od udostępnienia tych dokumentów w siedzibie spółki, w razie ich zamieszczenia na stronie internetowej (art. 505§3 KSH w nowym brzmieniu).

Powyższe udogodnienia zostały (oczywiście odpowiednio) wprowadzone również w procesie transgranicznego łączenia spółek oraz podziału spółek.

Jako, że już na kilka dni przed wejściem w życie ustawy, miałem możliwość jej praktycznego zastosowania (tj. poprzez przygotowanie procesu połączenia, który zostanie wdrożony po dniu wejścia w życie ustawy) to mogę stwierdzić, że omawiana nowelizacja, jakkolwiek pozytywna (bo upraszczająca) to nie jest idealna, albowiem ustawodawca zapomniał o dostosowaniu brzmienia niektórych przepisów KSH do zmian, które zostały wprowadzone. Wynikająca z tego niezgodność może prowadzić do powstania pewnych wątpliwości przy praktycznym zastosowaniu nowych przepisów, jednakże nie są to wątpliwości aż tak znaczące, aby nie móc usunąć ich odwołując się do zdrowego rozsądku. Kilka przykładów:

1) w art. 499§2 pkt 3 KSH mowa jest o ustaleniu wartości majątku spółki przejmowanej na dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia – w przypadku umieszczenia planu podziału na stronie internetowej (zgodnie z art. 500§2(1) KSH w nowym brzmieniu) – nie będziemy składać wniosku o ogłoszenie planu połączenia;

2) w art. 504§2 KSH wymienione są składniki treściowe zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia, a wśród nich “numer Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym dokonano ogłoszenia, o którym mowa w art. 500 § 2”. Takiego ogłoszenia nie będzie w przypadku umieszczenia planu podziału na stronie internetowej.

Jak zatem widać nic wielkiego, ale jednak. Mimo wszystko możliwości uproszczenia procesu połączenia, jakie daje nam omawiana nowelizacja, należy oczywiście ocenić pozytywnie. W sytuacjach, w których wspólnicy łączących się spółek są zgodni, będzie można znacząco zmniejszyć ilość produkowanej dokumentacji, a w każdym wypadku będzie można zaoszczędzić na opłacie od ogłoszenia w MSiG.

Na zakończenie jeszcze jedna, jakże istotna kwestia. Nowe przepisy stosujemy do tych procesów łączenia, transgranicznego łączenia i podziału, w których plan połączenia (podziału) przed dniem wejścia w życie ustawy nie został jeszcze ogłoszony (art. 2 ustawy nowelizującej).

Advertisements

2 Responses to Nowelizacja kodeksu spółek handlowych (27/10/2011)

  1. […] czas temu, za pośrednictwem tego bloga, informowałem Państwa o nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, której przedmiotem […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s