Głosowanie przez pełnomocnika w spółce publicznej (cz. II)

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, powracam do tematyki wykonywania prawa głosu z akcji przez pełnomocnika w spółce publicznej. Tym razem chciałbym zwrócić uwagę na kwestię wymogów jakie Ustawa o ofercie publicznej („Ustawa”) stawia przed pełnomocnikiem akcjonariusza mającym wykonywać prawo głosu w spółce publicznej. Obecne brzmienie ustawy w tym zakresie może rodzić pewne wątpliwości interpretacyjne i tym samym rodzić niepewność co do tego czy – w niektórych przypadkach – pełnomocnik skutecznie mógł wykonywać prawo głosu z akcji.

Zgodnie z cytowanym już w poprzednim poście art. 87 ust. 1 pkt 4) Ustawy, pełnomocnik akcjonariusza posiadającego odpowiedni procent akcji (określony w art. 69), który nie otrzymał od mocodawcy pisemnych wiążących dyspozycji co do tego jak ma głosować, aby móc skutecznie wykonywać prawo głosu, jest zobowiązany do zawiadomieni o tym fakcie KNF (art. 69 ust. 2 w zw. z art. 87 ust. 1 Ustawy), pod rygorem utraty możliwości wykonywania prawa głosu z akcji (art. 89 Ustawy).

Niby wszystko jasne, niemniej jednak należy zwrócić uwagę na sformułowanie „wiążące pisemne dyspozycje”, które nie pojawia się w Kodeksie spółek handlowych (przy okazji przepisów dotyczących instrukcji do głosowania), jak również w samej źródłowej dla tej regulacji dyrektywie (!!!), która posługuje się terminem „szczegółowe instrukcje” (art. 10 punkt h) dyrektywy). W związku z powyższym pojawia kluczowe pytanie – o jakiej to mocy wiążącej mowa w tym przepisie? Pytanie jest o tyle istotne, albowiem od odpowiedzi zależeć będzie to w jaki sposób akcjonariusze powinni umocowywać swoich pełnomocników, tak aby w toku obrad walnego zgromadzeniu nie pozbawić się jakiegokolwiek wpływ na zapadające tam decyzje.

A zatem czy dyspozycje co do sposobu głosowania powinny stanowić treściowy element samego pełnomocnictwa, tak aby było jasne, że odstąpienie od nich będzie równoznaczne z przekroczeniem zakresu umocowania, czy też przeciwnie – mogą one elementem stosunku leżącego u podstaw udzielenia pełnomocnictwa (np. umowa zlecenia), gdzie w razie działania pełnomocnika wbrew danej instrukcji nie będziemy mieli do czynienia z przekroczeniem zakresu pełnomocnictwa, a jedynie odpowiedzialnością odszkodowawczą za nienależyte wykonanie zobowiązania?

W mojej ocenie brak jest podstaw aby – na podstawie zacytowanego powyżej przepisu – wymagać umieszczenia instrukcji w treści pełnomocnictwa. Natomiast należy zwrócić uwagę, że konieczne będzie wówczas pisemne stwierdzenie stosunku prawnego, którego wynikać ma obowiązek pełnomocnika do określonego działania mocodawcy. Najczęściej będzie to umowa zlecenia. Moim zdaniem samo pisemne oświadczenie mocodawcy, w którym poleca głosowanie w określony sposób nie wystarczy. Dlaczego? Ano dlatego, że instrukcja musi być pisemna i wiążąca (koniunkcja). W takim wypadku jest pisemna, ale nie wiążąca bo jaka jest moc wiążąca takiego oświadczenia mocodawcy? Brak jest zobowiązania pełnomocnika do zachowania narzuconych instrukcji. A właśnie, o ile nie zdecydujemy się na włączenie instrukcji do treści pełnomocnictwa, takie pisemne zobowiązanie pełnomocnika, stanowi moim zdaniem element konieczny dla spełnienia wymogów z art. 87 ust. 1 pkt 4) Ustawy.

Powyższy problem nie jest jednak jedynym, jaki pojawia się na gruncie tej regulacji. Do omówienia jest jeszcze kilka. Przykładowo: co jeżeli pełnomocnictwo bez instrukcji zostało udzielone np. w dniu zgromadzenia, a przecież KNF należy powiadomić w terminie czterech dni. Dalej, co jeżeli brak jest pisemnych instrukcji co do kwestii, które stały się przedmiotem obrad w wyniku zmian dokonanych już po rozpoczęciu zgromadzenia. Tym zajmę się w następnej kolejności.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s