Głosowanie przez pełnomocnika w spółce publicznej (cz. I)

W najnowszym numerze Monitora Prawniczego ukazał się artykuł A. Kamińskiej, pt. “Instrukcja do głosowania – uwagi na tle art. 4122 § 4 KSH”, w którym autorka zajmuje się zagadnieniem umożliwienia pełnienia funkcji pełnomocnika przez członka zarządu oraz pracownika spółki na walnym zgromadzeniu spółki publicznej. Temat niewątpliwie interesujący, albowiem pamiętać należy, że do nowelizacji KSH z dnia 3 sierpnia 2009 roku, obowiązywał bezwzględny zakaz ustanawiania członka zarządu lub pracownika pełnomocnikiem.

Autorka wspomnianej publikacji zastanawia się między innymi nad charakterem, treścią ale i przede wszystkim skutkami braku takiej instrukcji do głosowania. W tym zakresie dochodzi do słusznego wniosku, iż brak udzielenia instrukcji do głosowania nie prowadzi do nieważności udzielonego pełnomocnictwa, a tym samym nie będziemy mieli do czynienia z wadliwością uchwały. Wniosek końcowy jest więc taki, że „brak szczegółowych wytycznych co do sposobu oddania głosu, stanowi jedynie rezygnację akcjonariusza z możliwości zabezpieczenia własnych interesów i nie wpływa negatywnie na ważność samego pełnomocnictwa oraz oddanego głosu”.

Zagadnienie powyższe należy jednak rozpatrywać również na gruncie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), której przepisy również zawierają regulacje dotyczące instrukcji do głosowania i częściowo będą modyfikowały wnioski przywołanej we wstępie publikacji.

Otóż, zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4) Ustawy pełnomocnik akcjonariusza spółki publicznej, który nie otrzymał od mocodawcy pisemnych, wiążących instrukcji w zakresie głosowania, a który na podstawie tego pełnomocnictwa otrzymał uprawnienie do głosowania z określonego procenta ogólnej liczby głosów (określonego szczegółowo w art. 69 ust. 1 Ustawy) w spółce zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Komisję Nadzoru Bankowego oraz spółkę – niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 4 dni od dnia dowiedzenia się o fakcie udzielenia pełnomocnictwa. Co więcej, do zawiadomienia obowiązana będzie również osoba, która została umocowana do udziału w tylko jednym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Art. 87 ust. 1 pkt 4) Ustawy – Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach niniejszego rozdziału (art.69-90), obowiązki w nim określone odpowiednio spoczywają również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania.


Brak notyfikacji do KNF będzie wiązał się dla pełnomocnika (i zarazem akcjonariusza) z dosyć istotnymi konsekwencjami o których mowa w art. 89 ustawy – a mianowicie taki pełnomocnik nie będzie mógł wykonywać imieniem mocodawcy prawa głosu z posiadanych przez tego akcjonariusza akcji. Oznacza to więc, iż w razie głosowania nad uchwałą przez pełnomocnika, który nie posiadając wiążących pisemnych dyspozycji zaniechał dokonania notyfikacji do KNF (oczywiście w tych tylko wypadkach, które obejmuje art. 69 Ustawy), uchwała taka będzie wadliwa i możliwe będzie stwierdzenie jej nieważności na podstawie art. 425 KSH (por np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2007 roku, sygn. akt: II CSK 248/07).

Wniosek co do obowiązku notyfikowania faktu udzielenia pełnomocnictwa bez wiążących pisemnych instrukcji do głosowania oraz skutków braku notyfikacji wypływa z zestawienia art. 87 ust. 1, art. 69 oraz art. 89 ust. 1 pkt 1) Ustawy. O rozciągnięciu tego obowiązku również na „jednorazowego pełnomocnika” wyraźnie przesądza art. 90 ust. 3 Ustawy.

Jak widać tematyka powyższa jest niezmiernie ciekawa, również dlatego, że sama regulacja dotycząca instrukcji do głosowania jest niezbyt szczegółowa (co przy tak znaczących przewidzianych sankcjach, tylko może powodować piętrzenie się coraz to nowych wątpliwości). Dlatego też w kolejnych postach będę wracał do tematu wykonywania głosu przez pełnomocnika na walnym zgromadzeniu spółki publicznej wskazując na mogące powstawać na gruncie omawianej regulacji wątpliwości.

Na zakończenie nadmienić należy, iż przywołane powyżej przepisy Ustawy stanowią implementację dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/W, której brzmienie jest nieco odmienne od tego, jakie zostało przyjęte przez naszego ustawodawcę w Ustawie – co również może być przyczyną pewnych wątpliwości. Ale o tym już w następnym poście.

Advertisements

2 Responses to Głosowanie przez pełnomocnika w spółce publicznej (cz. I)

  1. Pjaj says:

    Znakomity wpis. Ciekaw jestem, jak wygląda ze znajomością tej regulacji wśród pełnomocników.

  2. Dziękuje bardzo za komentarz. Z ustawą o ofercie publicznej jest tak, że ona w końcówce tytułu ma “i o spółkach publicznych”, a więc pomijanie jej przy temacie publicznej spółki akcyjnej to spory błąd. I jak się okazuje częsty. Jestem przekonany, że gdyby się przyjrzeć praktyce to spora część powziętych przy udziale pełnomocników uchwał byłaby wadliwa :). Ale mam takie wrażenie, że omawiana regulacja jest nieco niedoskonała i sprzyja ukrywaniu ewentualnych niedociągnięć tzw. “organizacyjnych”

    Pozdrawiam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s