O zakresie pełnomocnictwa do udziału w zgromadzeniu wspólników

Oto taki mały problem, co do którego póki co nie znalazłem żadnego opracowania.

Jak wiadomo, wspólnik może uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników i wykonywać na nim prawo głosu przez pełnomocnika, o ile oczywiście ustawa lub umowa spółki tego nie wyłączają (art. 243 KSH). Natomiast zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie spółki, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej (art. 234§1 KSH). Zgromadzenia mogą odbyć się w innym miejscu na terytorium RP, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie (art. 234§2 KSH).

I teraz pojawia się pytanie, czy w przypadku gdy wspólnik udzielił pełnomocnictwa do reprezentowania go na zgromadzeniu wspólników, to czy wyrażenie zgody, o której mowa w art. 234§2 KSH mieści się w zakresie pełnomocnictwa, które zostało udzielone w zakresie wynikającym z art. 243 KSH?. Wszystko zależy od tego jak będziemy rozumieć sformułowanie “wspólnik może uczestniczyć (…) przez pełnomocnika“.

Czy zatem pojęcie uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników zawiera w sobie również uprawnienie pełnomocnika do decydowania w imieniu wspólnika o tym czy wspólnik wyraża zgodę na to aby to zgromadzenie odbyło się w miejscu innym niż to wynikające z umowy spółki?

Z jednej strony można powiedzieć, że tak – pełnomocnictwo z art. 243 KSH zawiera w sobie upoważnienie do decydowania w imieniu wspólnika o tym, czy wyraża on zgodę na odbycie zgromadzenia w innym niż wynikające z umowy spółki. Jeżeli bowiem pełnomocnik wspólnika otrzymuje uprawnienie do reprezentowania tego wspólnika na zgromadzeniu wspólników, a więc czynnego udziału na tym zgromadzeniu o podejmowania wszelkich czynności związanych z udziałem w obradach, a w tym wykonywania prawa głosu, to posiadanie tak daleko idących uprawnień niejako “konsumuje” kwestię wstępną, jaką jest zdecydowanie czy takie zgromadzenie w ogóle ma prawo się odbyć.

Z drugiej jednak strony, możemy jednak twierdzić, że pełnomocnictwo z art. 243 KSH obejmuje umocowanie do udziału w zgromadzeniu wspólników (czyli to “dalej idące” uprawnienie), ale tylko przy tym założeniu, że zgromadzenie odbywa się w miejscu, które przewiduje umowa spółki, a wspólnik nie ma potrzeby wyrażania zgody z art. 234§ KSH, a dla innych przypadków ustawodawca właśnie przewidział przepis szczególny w postaci art. 234§2 KSH, który statuuje wymóg udzielenia wyraźnej zgody przez samego wspólnika. Widać to wyraźnie w sytuacji, w której zgromadzenie miałoby odbywać się bez formalnego zwołania (art. 240 KSH), a więc wspólnik mógłby w ogóle nie mieć świadomości, że zgromadzenie będzie odbywało się w innym niż statutowo wskazanym miejscu.

Po głębszym zastanowieniu wydaje mi się, że słuszny jest drugi z zaprezentowanych poglądów, a mianowicie, że pełnomocnictwo o zakresie wskazanym w art. 243 KSH nie obejmuje w sobie z mocy prawa, umocowania do decydowania o tym czy zgromadzenie wspólników może odbyć się w miejscu innym niż to wskazane w siedzibie spółki. Przekonuje mnie stwierdzenie, że dla takich sytuacji przewidziany został art. 234§2 KSH oraz, że pogląd przeciwny nie uwzględnia sytuacji, w których wspólnik może nie mieć świadomości, że zgromadzenie odbędzie się w innym miejscu, niż to wynika z umowy spółki. Z tego właśnie względu stwierdzić należy, że samo pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników nie obejmuje umocowania do decydowania o miejscu odbycia tego zgromadzenia.

Oczywiście nie wyklucza to takiego rozwiązania, że w treści pełnomocnictwa do udziału w zgromadzeniu wspólników, zostanie wyraźnie wskazane, że obejmuje ono również umocowanie do decydowania o kwestii możliwości odbycia zgromadzenia w miejscu, nie wskazanym w umowie spółki.

Udostępnij:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s