Nieuzasadniona krytyka brzmienia art. 15§2 KSH

Nie ma co się oszukiwać – kwestia której dotyczy ten post, nie należy do szczególnie doniosłych, jednakowoż, inauguracyjnie chciałbym podzielić się przemyśleniami na temat jednej ze znalezionych w pewnym systemie informacji prawniczej publikacji (a raczej jedynie małej jej części – tzn. miałem dostęp tylko do przywołanej poniżej tezy, o czym lojalnie na wstępie uprzedzam).

Otóż w Prawie Spółek nr 1/2001, znalazł się artykuł A. Gierata pt. Konsekwencje prawne nieprzestrzegania zasad reprezentacji spółek kapitałowych, dla którego wyodrębniona została poniższa teza:

“Jedynie wyraźny przepis prawa może wyłączyć stosowanie przepisów art. 17 § 1 i 2 k.s.h. Skoro zaś art. 15 § 1 k.s.h. wyłączenia takiego nie zawiera, należy stwierdzić, że również uchybienia normie prawnej wyrażonej w tym przepisie spotkają się z sankcją wskazaną w art. 17 § 1 i 2 kodeksu. W moim przekonaniu wątpliwości tych udałoby się uniknąć, gdyby zd. 3 § 2 art. 15 kodeksu nie znalazło się w ustawie bądź też gdyby zostało ono wyodrębnione jako § 3 tegoż artykułu“

Z powyższego wynika, że autor uznaje za zbędne istnienie zd. 3 §2 art. 15 KSH (do wyrażenia zgody i skutków braku zgody stosuje się przepisy art. 17 § 1 i 2) albowiem w jego ocenie zastosowanie art. 17§1 i 2 KSH w wypadku o którym mowa w art. 15§2 KSH następuje z mocy prawa. W ocenie autora, taki układ tekstu może sugerować, że przepis art. 17 będzie stosował się tylko do §2, a nie §1, co z kolei kłóci się ze (słusznym oczywiście) stwierdzeniem, że wyłączenie zastosowania art. 17 może następować jedynie z mocy przepisu szczególnego.

W mojej ocenie ta krytyka i sugestie autora są jednak nieuzasadnione. Dlaczego? Ano dlatego, że o ile w przypadku art. 15§1 mamy do czynienia z jedną spółką i jej organami, to w przypadku art. 15§2 pojawiają się już dwa – dominujący oraz zależny. Przepis art. 15§2 KSH przewiduje sytuację, w której na czynność prawną dokonywaną przez spółkę zależną (z osobą ze spółki dominującej) wymagana jest zgoda organu nie spółki zależnej, ale tego właśnie odrębnego podmiotu – spółki dominującej.

Art. 17 KSH, jakkolwiek by go nie odczytywać, nie daje podstaw do twierdzenia, że dotyczy on zgody organu spółki innej niż ta, która dokonuje danej czynności prawnej i na na którą wymagana jest ta zgoda (tak przynajmniej uważam, ale chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości). I właśnie dlatego jeżeli ustawodawca chciał rozciągnąć zastosowanie art. 17§1 i 2 KSH na sytuację z art. 15§2 KSH, to wymagało to wyraźnego zastrzeżenia, które wbrew poglądowi A. Gierata nie było więc zbędnym.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s